Investiční pojištění zajistí dožití s investováním. Pojistné se investuje do podílových fondů, u kterých dochází k vyššímu zhodnocení investic. Výše zhodnocení nebývá garantována a je závislá především na volbě investiční strategie a na zvoleném typu investičního fondu. Investiční riziko bývá na straně klienta.

U pojištění si lze navolit, kolik z investované částky půjde na zhodnocení a kolik na pojistnou ochranu. Tento poměr lze později kdykoli měnit.

Zároveň lze měnit také tzv. alokační poměr, tj. rozložení financí v daných fondech. Vložené a zhodnocené peníze lze také realokovat, tj. převádět mezi jednotlivé fondy.

Pomocí investičního pojištění se lze pojistit pro případ smrti či jiných životních rizik.

Pro koho je pojištění určeno

Investiční životní pojištění zabezpečí klienta samotného a jeho blízké. V případě smrti pro ně zajistí výplatu v garantované výši.

Zvolenou investiční strategii lze v průběhu trvání pojištění měnit dle vašich aktuálních potřeb. Klient pravidelně a dlouhodobě investuje své finance s možností jejich dalšího čerpání a vkládání.

Může měnit nastavení pojištění a disponovat s prostředky z investování. Vždy má průběžný přehled o výši zhodnocení investiční složky pojištění a o míře rizika.

Může měnit a rozšiřovat míru pojistné ochrany.

Výše zaplaceného pojistného je při splnění podmínek zákona daňově uznatelná částka.

Nevýhody investičního pojištění

Výše pojistné částky při dožití, ani výše zhodnocení finančních prostředků nemusí být garantovány. Na zhodnocení má vliv aktuální ekonomická situace, takže dochází ke kolísání hodnot.

Při prodlení platby pojistného má na pojistné právo pojistitel, a to až do zániku pojištění. Pojištění zaniká na základě upomínky pojistitele.

Při předčasném ukončení pojistné smlouvy může být vyplacena nižší částka, než je výše stavu účtu.

Fungování investičního životního pojištění

Klient si zvolí investiční strategii. Ta určuje výši zhodnocení vložených finančních prostředků. Zaplatí pojistné a za to pojišťovna nakoupí podílové jednotky. Ty vloží na klientův účet. Náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky si pojišťovna strhne.

V případě pojistné události a při dalších sjednaných pojištění se pojistné plnění vyplácí dle sjednaných podmínek.

Pojistná výše může být vyplacena buď jako jednorázová platba, nebo postupně v pravidelných výplatách.

Při úmrtí klienta se vyplácí pojistná částka, nebo aktuální hodnota účtu či pojištění, případně obojí. Je to stanoveno dle individuálních podmínek dané pojišťovny. Při dožití se vyplácí vždy aktuální hodnota účtu či pojištění.

Vhodná doba pojištění

Optimální doba trvání pojištění, kdy lze vysoce využít zhodnocení a minimalizovat investiční riziko, je více jak 15 let. Pokud pojištění trvá méně než 15 let, výkyvy kapitálového trhu se projeví ve vyšší míře a výše zhodnocení je většinou nižší.

Jakou zvolit vhodnou strategii?

Pojistná smlouva životního pojištění je daňově uznatelná dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daňová uznatelnost

Uplatnit lze jen tu výši pojistného, která splňuje tyto podmínky:
1/ pojistník a pojištěný je stejná osoba

2/ minimální doba pojištění je 5 let

3/ smlouva se musí vztahovat na případ smrti a dožití

4/ pojistná částka nemusí být pro případ dožití pevně stanovena

5/ výplata pojistného plnění nesmí být sjednána dříve, než v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60let

6/ výplata jiného příjmu nesmí být v pojistné smlouvě umožněna

Výhody setkání s nezávislým odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu